О заключении сделки, в совершении которой у АО «Волковгеология» имеется заинтересованность

Настоящим АО «Волковгеология» (далее – Общество) уведомляет о совершении сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность и в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сообщает следующее:

 

1) дата заключения сделки: 26 февраля 2018 года;

2) предмет сделки, наименования сторон сделки: о заключении АО «Волковгеология» с АО «НАК «Казатомпром» Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 458/НАК-14/692 от 30 декабря 2014 года о закупках в период 2015-2019 годов работ по сооружению технологических (откачных, закачных, наблюдательных) скважин для горно-подготовительных работ на месторождении Канжуган способом из одного источника на общую сумму 6 739 750 519  тенге, с учетом НДС; Заказчик - АО «НАК «Казатомпром» Исполнитель – АО «Волковгеология»;

3) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 27 февраля 2018 года.

 

 

«Волковгеология» АҚ жасасуға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы

 

Осымен «Волковгеология» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Қоғам жасасуға мүдделілігі бар мәміле жасалғаны жөнінде хабардар етеді және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 70 бабы 1 тармағына сәйкес төмендегіні хабарлайды:

 

1) мәмілені жасау күні: 26 ақпан 2018 жыл;

2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы: «Волковгеология» АҚ және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ арасында ҚҚС есепке ала отырып, жалпы сомасы 6 739 750 519 теңгені құрайтын бір көзден тәсілімен Қанжуған кен орныныңда тау-дайындық жұмыстары үшін 2015-2019 жылдары арасыңда технологиялық (айдап шығару, толтыру, бақылау) ұңғымаларын орнату бойынша жұмыстарын сатып алу туралы 2014 жылдың 30 желтоқсанындағы № 458/НАК-14/692 Шартына № 3 қосымша келісімін жасасу туралы; Тапсырыс беруші - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ; Орындаушы - «Волковгеология» АҚ;

3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күні: 27 ақпан 2018 жыл.