Объявление о выплате дивидендов

2022 жылғы 31 мамырда акционерлердің жалпы жиналысы өткенін, онда «Волковгеология» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілгенін хабарлаймыз. «Волковгеология» АҚ 2021 жылға қаржылық қызметінің қорытындысы бойынша, «Волковгеология» АҚ Жарғысына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, «Волковгеология» АҚ 2021 жылға артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді 2022 жылғы 22 маусымнан бастап төлейтін болады.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері 8 теңге 50 тиынды құрайды.

Акционерлерге дивидендтерді төлеу банктік аударым арқылы жүзеге асырылады.

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-да акционердің ағымдағы деректемелері (жеке басын куәландыратын құжаттар және банктік шоттар) туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Алматы қ., Сәтпаев көш., 30/8, «Тенгиз тауэрс» тұрғын үй кешенінің аумағында (Сәтпаева көшесінің оңтүстігі, Есентай өзенінің шығыс жағалауы – Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіне қарама-қарсы), ресми сайты – www.kacd.kz байланыс телефоны 8 (727) 262-08-46, 355-47-60 мекенжайы бойынша орналасқан «Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің» Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесіне қажетті мәліметтер енгізілгенге дейін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылмайтынын естеріңізге саламыз.


***

Уведомляем о том, что 31 мая 2022 года было проведено Общее собрание акционеров, на котором была утверждена годовая финансовая отчётность АО «Волковгеология» за 2021 год. По результатам финансовой деятельности АО «Волковгеология» за 2021 год, согласно Уставу АО «Волковгеология», а также Закону РК «Об акционерных обществах», АО «Волковгеология» выплата дивидендов за 2021 год по привилегированным акциям будет осуществляться с 22 июня 2022 года.

Гарантированный размер дивиденда привилегированной акций Общества составляет 8 тенге 50 тиын.

Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом.

Напоминаем, что в случае отсутствия в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» сведений об актуальных реквизитах акционера (документы удостоверяющие личность и банковские счета), выплата дивидендов по привилегированным акциям не может быть произведена до внесения необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества в «Центральный депозитарий ценных бумаг», находящийся по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/8, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» (южнее ул. Сатпаева, восточный берег р. Есентай – напротив Национального Банка Республики Казахстан), официальный сайт - www.kacd.kz контактный номер телефона 8 (727) 262-08-46, 355-47-60.