Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – "Акционерлік қоғамдар туралы" заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2018 жылдың 10 қыркүйегіндегі № 12 (з) хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2018 жылдың 12 қазанында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 12 қазанында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылдың 11 қыркүйегіндегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 15 қазанында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 15 қазанында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

 1. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
 2. "Волковгеология" акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
 3. «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ужкенов Булат Султановичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 4. Молдаши Динмухамед Нурболовичті «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.

* * *

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыстың күн тәртібінің сұрақтарының бірі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау болып табылатынына байланысты, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидат туралы материалдарда ("Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 44 бабының 2 тармағына сәйкес) келесі ақпараттар мазмұндалуы тиіс:

1)    тегі, аты, сонымен қатар – әкесінің аты өз еркімен;

2)    білімі туралы мәліметтерді;

3)    қоғамға аффилиирленуі туралы мәліметтерді;

4)    соңғы үш жылдың ішіндегі жұмыс орындары мен иеленген қызметтері туралы мәліметтерді;

5)    кандидаттардың біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпараттарды.

 

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 312 кабинет мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

 

11 қыркүйек 2018 жыл.


 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Волковгеология"

Акционерное общество "Волковгеология" (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 10 сентября 2018 года № 12 (з)) на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится 12 октября 2018 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 12 октября 2018 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 11 сентября 2018 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 15 октября 2018 года в 10.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 15 октября 2018 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

 1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
 3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Волковгеология» Ужкенова Булата Султановича.
 4. Об избрании Молдаши Динмухамеда Нурболовича членом Совета директоров АО «Волковгеология».

*

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующий акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах".

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня Собрания является избрание нового члена Совета директоров Общества, материалы о кандидате на должность члена Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона «Об акционерных обществах») должны содержать следующую информацию:

1)    фамилию, имя, а также по желанию – отчество;

2)    сведения об образовании;

3)    сведения об аффилиированности к обществу;

4)    сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5)    иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, кабинет № 312, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8 (727) 343-62-18.

* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона "Об акционерных обществах" и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

11 сентября 2018 года.

_____________________________________________________

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 2) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның ірі акционері – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2018 жылдың 13 маусымындағы № 04-21/2171 хаты) бастамасы бойынша шақырылатын Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2018 жылдың 25 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 15.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 25 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 13.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылдың 25 маусымындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 25 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 15.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 25 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 13.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

 1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
 2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
 3. «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 4. Ниетбаев Марат Абеновичті «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс күн тәртібінің сұрақтарының бірі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау болып табылуына байланысты, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидат туралы материалдар («Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 2 тармағына сәйкес) келесі ақпараттан тұруы қажет:

1)    тегі, аты, сонымен қатар еркіне қарай – әкесінің аты;

2)    білімі туралы мәліметтер;

3)    қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;

4)    соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәліметтер;

5)    кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпарат.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

25 маусым 2018 жыл.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе крупного акционера Общества – АО «НАК «Казатомпром» (письмо АО «НАК «Казатомпром» от 13 июня 2018 года № 04-21/2071) на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 25 июля 2018 года в 15.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 25 июля 2018 года с 13.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 25 июня 2018 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 26 июля 2018 года в 15.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 26 июля 2018 года с 13.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

 1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
 3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Волковгеология».
 4. Об избрании Ниетбаева Марата Абеновича членом Совета директоров АО «Волковгеология».

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующий акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня Собрания является избрание нового члена Совета директоров Общества, материалы о кандидате на должность члена Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона «Об акционерных обществах») должны содержать следующую информацию:

1)    фамилию, имя, а также по желанию – отчество;

2)    сведения об образовании;

3)    сведения об аффилиированности к обществу;

4)    сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5)    иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8 (727) 343-62-18.

* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

25 июня 2018 года.

_____________________________________________________


Текст объявления о выплате дивидендов 2017г.

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай - «Қоғам») Қоғам акционерлерінің 2018 жылдың «25» мамырында өткен жылдық жалпы жиналысының шешіміне және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 24 бабының 3 тармағына сәйкес, Банк акционерлерін артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленетіндігі туралы хабардар етеді:

 • қоғамның атауы – «Волковгеология» акционерлік қоғамы; орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 168, БСН 940740001484, БКЕ 17, ЖСК KZ119261802103966000 «Казкоммерцбанк» АҚ, БСК KZKOKZKX; резиденттігінің белгісі - 1; экономика секторы - 7;

2) дивидендтер төленетін кезең – 2017 күнтізбелік жылға;

3) дивиденд мөлшері Қоғамның бір артықшылықты акциясына есебінен 202 теңге 01 тиынды құрайды;

4) Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - «06» маусым 2018 жыл, дивидендтерді төлеу күнінің  басталуы - «14» маусым 2018 жыл;

5) дивидендтерді төлеу тәртібі және түрі – дивидендтерді төлеу жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша Қоғамның орталық басқару аппаратының және оның филиалдарының (ӨТҚЖБ, ГБЭ-5, ГБЭ-7, ГБЭ-23, ОТӘЭ) кассаларынан жүргізіледі. Артықшылықты акциялардың меншікті иелерінің өтініші бойынша артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу пошталық немесе банктік аудару арқылы жүргізілуі мүмкін.

 

Байланыс үшін:

Гаухар Нуралиева, Диана Дауменова Қазынашылық Секторы Тел.: +7 (727) 292-73-17,

e-mail: nuraliyeva_ga@vg.kazatomprom.kz

 

*************************************

 

Акционерное общество «Волковгеология» (далее - «Общество») в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося «25» мая 2018 года, и пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информирует акционеров Банка о выплате дивидендов по привилегированным акциям:

1) наименование общества – Акционерное Общество «Волковгеология»; место нахождения - Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, БИН 940740001484, КБЕ 17, ИИК KZ119261802103966000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX; признак резидентства - 1; сектор экономики - 7;

2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 календарный год;

3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества составляет 202 тенге 01 тиын;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества - «06» июня 2018 года, дата начала выплаты дивидендов - «14» июня 2018 года;

5) порядок и форма выплаты дивидендов - выплата дивидендов будет производиться из касс центрального аппарата управления Общества по вышеуказанному адресу и его филиалов (УПТОК, ГРЭ-5, ГРЭ-7, ГРЭ-23, ЦОМЭ). По заявлению собственников привилегированных акций выплата дивидендов по привилегированным акциям может быть произведена посредством почтового или банковского переводов.

 

Для контактов:

Гаухар Нуралиева, Диана Дауменова Сектор Казначейства Тел.: +7 (727) 292-73-17, e-mail: nuraliyeva_ga@vg.kazatomprom.kz


_____________________________________________________

 

ИНФОРМАЦИЯ

о годовом общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о Годовом общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата, время и место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2018 года 10.00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 (место нахождения Правления Общества).

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2017 год.

4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2017 финансовый год, о выплате дивидендов за 2017 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2017 году.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Председателем Собрания Юсупова Меиржана Бахитовича, а секретарем Собрания Баекешева Ануарбека Шарапиевича.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Общества от 20 апреля 2018 года (протокол заседания № 5).

3. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Волковгеология» за 2017 год, подтвержденную Аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 23 февраля 2018 года включающую в себя:

−     Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года, с капиталом на сумму 17 655 260 тыс. тенге;

−     Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года, с показателем прибыли за год 146 693 тыс. тенге;

−     Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года;

−     Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

4. 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Волковгеология», расположенного по адресу: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 (БИН 940740001484, ИИК Z646010131000206180 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17) за 2017 год в размере 153 237 000 тенге:

−     100 % чистого консолидированного дохода АО «Волковгеология» за 2017 год 153 237 000 (сто пятьдесят три миллиона двести тридцать семь тысяч) тенге, направить на выплату дивидендов:

       1) по простым акциям Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» – 99 759 204,33 (девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двести четыре) тенге 33 тиын;

       2) по простым акциям Акционерному обществу «Ульбинский металлургический завод» – 38 155 648,80 (тридцать восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 80 тиын;

       3) по привилегированным акциям физическим лицам 15 322 146,87 (пятнадцать миллионов триста двадцать две тысячи сто сорок шесть) тенге 87 тиын.

   2. Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология» за 2017 финансовый год в сумме 202 (двести два) тенге 01 тиын.

   3.Установить срок выплаты дивидендов акционерам АО «Волковгеология»:

       1) по привилегированным акциям в период с 01 по 25 июня 2018 года;

       2) по простым акциям – в период с 26 июня по 23 августа 2018 года, выплату дивидендов по простым акциям осуществить посредством безналичного перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

 

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц в 2017 году.

6. Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2017 году.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.

_____________________________________________________