О заключении крупной сделки, в совершении которой у АО «Волковгеология» имеется заинтересованность

Настоящим АО «Волковгеология» (далее – Общество) уведомляет о совершении крупной сделки (-ок), в совершении которых Обществом имеется заинтересованность и в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сообщает следующее:

 

1) дата заключения сделки: 14 марта 2017 года;

 

2) предмет сделки, наименования сторон сделки: Дополнительное соглашение №2 к Договору № 456/НАК-14 от 30.12.2014г. о закупках работ по сооружению технологических (откачных, закачных, наблюдательных) скважин для горно-подготовительных работ на месторождении Центральный Мынкудук способом из одного источника; Заказчик - АО НАК "Казатомпром», Исполнитель – АО «Волковгеология»;

3) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 13 марта 2017 года.

 

Оның жасалуында «Волковгеология» АҚ мүдделілігі бар ірі мәмілені жасасу туралы

 

Осы арқылы «Волковгеология» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) олардың жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле(-лер) жасалғаны жөнінде хабардар етеді және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңыың 70 бабы 1 тармағына сәйкес төмендегіні хабарлайды:

 

1)   мәмілені жасау күні: 2017 жылғы 14 наурыз;

 

2)   мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы: Орталық Мыңқұдық кенорнындарында технологиялық (тартқыш, айдаушы, бақылаушы) ұңғыларын салу бойынша бір көзден әдісімен жұмыстарды сатып алу туралы № 456/НАК-14 от 30.12.2014ж. келісім шартқа қосымша келісім №2; Тапсырыс беруші – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ, Орындаушы – «Волковгеология» АҚ;

 

3)   акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күні: 2017 жылғы 13 наурыз.

 

Оставить сообщение