О заключении сделки, в совершении которой у АО «Волковгеология» имеется заинтересованность

 

Настоящим АО «Волковгеология» (далее – Общество) уведомляет о совершении сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность и в соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сообщает следующее:

 

1) дата заключения сделки: 27 ноября 2017 года;

2) предмет сделки, наименования сторон сделки: - - О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Совместное предприятие «Русбурмаш-Казахстан» дополнительного соглашения №1 к Договору №93/РБМ-К-17/0278 от 03.05.2017 на сооружение в 2017 году технологических скважин участке № Харасан-1 месторождения «Северный Харасан», способом из одного источника, в совершении которой АО «Волковгеология» имеется заинтересованность; Заказчик - ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», Исполнитель – АО «Волковгеология»;

3) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 27 ноября 2017 года.

 

 

«Волковгеология» АҚ жасасуға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы

 

Осымен «Волковгеология» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Қоғам жасасуға мүдделілігі бар мәміле жасалғаны жөнінде хабардар етеді және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 70 бабы 1 тармағына сәйкес төмендегіні хабарлайды:

 

1) мәмілені жасасу күні: 27 қараша 2017 жыл;

2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы: - «Волковгеология» АҚ және «Русбурмаш-Казахстан» БК» ЖШС арасында, «Волковгеология» АҚ жасасуға мүдделілігі бар мәміле – бір көзден тәсілі арқылы 2017 жылы «Солтүстік Харасан» кен орнының Харасан-1 учаскесінде технологиялық ұңғымаларды орнатуға жасасқан 03.05.2017 жылғы №93/РБМ-К-17/0278 Шартына №1 қосымша келісімін жасасу туралы; Тапсырыс беруші – «Русбурмаш-Казахстан» БК» ЖШС, Орындаушы – «Волковгеология» АҚ;

3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күні: 27 қараша 2017 жыл.